فهرست بستن

امضاء تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی مشترک بین گروه فرهنگ وهنر و انجمن هنری معلمان استان و سرگروههای آموزشی دوره متوسطه اول

  تهیه و تنظیم تفاهم نامه آموزشی و فرهنگی بین گروه فرهنگ وهنر ،انجمن هنر معلمان و گروههای آموزشی متوسطه اول استان و تقدیر از…