فهرست بستن

لینک ظبط شده وبینار هنر های آوایی ( توجه داشته باشید لینک روی سیستم یا لب تاب قابل اجرا می باشد)

http://94.182.40.50/pn2rqz6ry8bp/    لینک وبینار

همکاران عزیز توجه فر مایید لینک وبینار حتما در نرم افزار ادوب کانکت کپی شود

 لینک روی سیستم یا لب تاب قابل اجرا می باشد